Hi-Target V90

  • Hi-target V90 Gnss RTK Gps With 30 Degrees Tilt Survey

    Өндөр зорилтот V90 Gnss RTK GPS нь 30 градусын хазайлттай

    Нэмэлт дамжуулагч UHF радио Гурван төрлийн дотоод UHF радио нь хэрэглэгчдийн шаардлагад үндэслэн өөр өөр давтамжтай байдаг.SATEL дотоод UHF радио нь бусад радиотой нийцдэг.Налалтын судалгаа ба электрон бөмбөлөг 30° хүртэл налуутай булангийн цэгүүдийг хэмждэг.Цахим бөмбөлөг бүхий налалтын судалгааны оновчтой алгоритм ба процедур нь хээрийн ажлыг үр дүнтэй болгоход тусална.V90 ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ 220 сувагт нэгэн зэрэг хянагддаг төрийн дохиолол...